ประเพณีสากล

ประเพณีสากล วัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีต่างๆ

ประเพณีสากลประเพณีรอบโลก ประเพณีทั่วโลก

ประเพณีสากล ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนในของโลกใบนี้ ทุกที่ต่างมีสิ่งที่เรียกว่า ประเพณี เป็นของตัวเองทั้งสิ้น มากไปกว่านั้นในบางที่ยังรับเอา ประเพณี จากแหล่งอื่นเข้ามาในพื้นที่ของตนด้วย ทำให้ความหลากหลายของ ประเพณี นั้นมีมากมายนับไม่ถ้วน ประเพณีท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้ และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประเพณีส่วนใหญ่นั้น

เกิดมาจากความเชื่อของคนหมู่มาก ในพื้นที่นั้นๆนั่นเอง หลอมหลวมเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าความเชื่อ รวมไปถึงชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดำเนินตามรอบสืบต่อกันมา ตามเหตุผลต่างๆที่เฉพาะเจาะจงกันไป ความหมายของประเพณี จริงๆแล้วนั้นมีคำ จำกัดความเอาไว้ว่า เป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ สืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์

และมีความสำคัญต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีต่างๆ ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อเป็นต้น โดยสิ่งเหล่านี้เหมือนจะเป็น ต้นกำเนิดของวัฒนธรมในสังคมนั้นๆต่อมา สิ่งเหล่านี้จะถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆ รุ่นสู่รุ่นนั่นเอง โดยหากประเพณีนั้นดีอยู่แล้ว ก็รักษาไว้เป็นวัฒนธรรมประจำชาติ วัฒนธรรมและประเพณี แต่หากพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป

มันมีสิ่งที่ไม่ดีก็แก้ไขปรับเปลี่ยน ประเพณีเก่าแก่ หลายอย่างที่ถูกยกเลิกไปตามยุคสมัย งานประเพณี หรือแม้แต่ไม่รับความนิยมแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ประเพณีลอยกระทง ที่ผู้คนสมัยใหม่หันมากังวล เรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ก็เริ่มที่จะทำการไม่เข้าร่วม ประเพณีลอยกระทง ไม่ไปร่วมงาน งานประเพณี ไม่นำกระทงออกไปลอยในแม่น้ำ

เนื่องจากถือเป็นการสร้างขยะให้กับโลกใบนี้ ซึ่งถ้าว่ากันตรงๆแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ เพราะการลอยกระทงออกไปนั้น วัสดุบางอย่างไม่สามารถที่จะ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือในบางครั้งไปทำอันตราย ต่อสัตว์น้ำอีกด้วยกระทบทั้ง ระบบนิเวศน์ทางน้ำและทางบก นั่นจึงทำให้คนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจในประเพณีนี้น้อยลงทุกที 

ประเพณีสากล วัฒนธรรมความเป็นอยู่ เทศกาลสากล

ประเภทของประเพณีนั้น ตามทฤษฎีแล้วจะสามารถแบ่งแยก ได้เป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม ตามลักษณะของต้นกำเนิด ว่ามีการเกิด ของประเพณีนั้นขึ้นมาอย่างไร เกิดมาจากไหน ความเชื่อหรือความคิดเช่นใด แยกได้ตามหลักดังต่อไปนี้

  1. จารีตประเพณี หรือกฎศีลธรรม ความหมายของประเพณี หมายถึงประเพณีที่ทุกคนจะต้อง ปฏิบัติตาม ถ้าคนใดฝ่าฝืน จะถือได้ว่าเป็นความผิดทันที ประเพณีประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกับ ศีลธรรมของคนส่วนรวมในสังคม ยกตัวอย่างเช่นในสังคมไทย ที่เห็นได้ชัดๆก็คือ การแสดงความ กตัญญูกตเวที ที่ลูกควรมีต่อบิดา มารดานั่นเอง หรือแม้แต่ ประเพณีสากล อย่างเช่นการพูดคุยเสียงดัง บนรถสาธารณะที่ถ้าใครฝ่าฝืน ก็จะถือว่าทำความผิด เป็นที่รำคาญของคนในสังคมนั้นๆ จนถึงขั้นถูกลงโทษกันไปตามกฏหมาย
  2. ขนบประเพณีหรือสถาบัน หมายถึงประเพณีที่วางระเบียบแบบแผน เอาไว้โดยตรง นั่นก็คือวางเป็นระเบียบพิธีการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะถูกนำมาใชักับสถาบันทางสังคม เป็นประเพณีประจำสถาบัน แต่ประเพณีดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะ สมและยุคสมัย
  3. ธรรมเนียมประเพณีหรือ ประเพณีนิยม ซึ่งหมายถึงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินเป็นนิสัย เป็นเรื่องที่ทุกคนปฏิบัติอยู่ทั่วๆไป จนเป็นมาตรฐานทั่วไปในสังคมนั้น ยกตัวอย่างเช่น การทักทายกันของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ หรือการจับมือ หรือการชนแก้มกัน ธรรมเนียมประเพณีเหล่านี้ กำเนิดมาโดยที่ไม่มีผู้ใดทราบ หรือสนใจสืบประวัติที่แน่นอนว่าใครเป็นริเริ่ม

วัฒนธรรมและประเพณี

ประเพณีสากล ประเพณีเก่าแก่ วัฒนธรรมและประเพณี

ในปัจจุบันมีวัฒนธรรมสากล ประเพณีสากล มากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของ โดยแน่นอนว่าก่อนที่ จะรับเอาประเพณีสากลเหล่านั้น มาใช้ก็จำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์ถึงประโยชน์และความจำเป็น ว่าสามารถนำมาปรับใช้ ในสังคมที่เราอาศัยอยู่ ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าพูดกันตามสถิติ ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก ในปัจจุบันมีหลายประเทศทั่วโลกที่ใช้ภาษา อังกฤษเป็นภาษาราชการ นั่นทำให้นี่คือหนึ่งในสิ่งที่ คนทั่วโลกให้ความสนใจ ในการศึกษาเล่าเรียน และนำมาใช้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถ เปิดโลกของตัวเอง ให้ใช้ชีวิตอยู่กับผู้คน ต่างวัฒนธรรมได้เป็นเบื้องต้น เพราะหน่วยงานสากลที่สำคัญของโลก

ในหลายแห่งก็ยังใช้ภาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่เวลาที่เราจะเดินทางท่องเที่ยว ก็มักจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่สารเอาตัวรอด ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้คนในสังคมทั่วทุกมุมโลก ให้ความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น นี่ก็ถือว่าเป็นประเพณี ประเพณีต่างๆ ในด้านภาษาของคนทั่วโลก มาอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ การใช้คอมพิวเตอร์

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งนี้ถือเป็นวัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีสากลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ของเราอย่างมาก เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์นั้นสามารถใช้งานได้หลากหลาย เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และสิ่งที่สำคัญก็คือระบบอินเทอร์เน็ตที่มี

ประเพณีความเชื่อ

ประเพณีสากลคือ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลก เห็นพ้องต้องกันในการปฏิบัติ

เครือข่ายเชื่อมโยงไปทั่วโลก เพราะในการใช้ชีวิตยุคนี้นั้น เราไม่สามารถที่จะขาดระบบอินเทอร์เน็ต ไปได้เลยมิเช่นนั้น จะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้คล่องตัวมากพอ อีกทั้งยังเป็นทั้งแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ สำหรับการสืบค้น และยังเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร ได้ทั่วโลกอีกด้วย มาพูดกันถึงการแต่งกาย ซึ่งก็ถือว่ามีบางส่วนที่เป็น

ประเพณีสากลอยู่เนื่องจาก แน่นอนว่าการแต่งกายนั้น มีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ภูมิประเทศที่อาศัยกันอยู่ แต่ในการแต่งกายตามโอกาสต่างๆในชีวิต ที่สำคัญๆนั้นทั่วทั้งโลก ก็ยังมีประเพณีที่เหมือนกันอยู่ ประเพณีต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การแต่งกายไปทำงาน สัมภาษณ์งาน ประชุมงานนั้น งานประเพณี ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้ ก็มักจะมีการแต่งกายที่เหมือนกัน

นั่นก็คือเสื้อสูท เนคไท เสื้อเชิ้ต รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น ต่อมาถึงในเรื่องระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่ถือว่าเป็นระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก ของโลกปัจจุบัน เป็นระบบที่เน้นอิสรภาพในการทำธุรกิจ ประเพณีต่างประเทศ การค้าของบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจสามารถลงทุนและใช้ศักยภาพต่างๆ หลายที่ทั่วโลก หลายประเทศส่วนใหญ่ดำเนินการ

อยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจเช่นนี้ เพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างเต็มความสามารถ นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในประเพณีสากล ที่หลายๆคนใช้ร่วมกัน รวมถึงสามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้อย่างเสรี ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพที่หลากหลาย และเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิด โอกาสให้คนทั่วไปสร้างฐานะทางการเงิน ได้ตามความสมารถของตนเอง

ประเพณีต่างๆ ที่ผู้คนทำร่วมกันเยอะทั่วโลก ยอมรับในวงกว้างวัฒนธรรมสากล

นี่ยังรวมไปถึง ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประเทศส่วนใหญ่ในโลก นั้นให้การยอมรับและปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นระบอบที่เน้นสิทธิเสรีภาพของบุคคล อีกทั้งยังเป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา และหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เราจะเห็นได้ว่าในหลายประเทศที่มีความต้องการ จะพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลนั้น มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาให้การเมืองการปกครองเป็น ประชาธิปไตยให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เพราะนี่คือหนึ่งในประเพณี ที่คนส่วนใหญ่ของโลกนี้ยอมรับ ว่าเป็นระบอบที่ทำให้ มนุษย์อยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุขมากที่สุด ระบอบการปกครองนี้จึงกลายเป็น ประเพณีสากลที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง ประชาธิปไตยไปแล้ว แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเพณี หรือวัฒนธรรมสากลที่คน ส่วนใหญ่ในโลกนี้ ยอมรับและให้ความสนใจ ประเทศในหลายภูมิภาคทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เรื่องสิทธิมนุษยชน

สืบเนื่องจากการที่ประเทศส่วนใหญ่ให้การยอมรับ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเน้นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงทำให้แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีการแพร่หลายไปทั่วโลก วัฒนธรรมความเป็นอยู่ มีความพยายามจากหน่วยงาน หรือทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ งานประเพณี การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ซึ่งเป้าหมายสำคัญของ หลักสิทธิมนุษยชน เช่นทำให้มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสม ปราศจากการใช้ความรุนแรงต่อกัน และได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่จะช่วยให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้เลยว่าประเพณีนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น

เทศกาลหรือ งานประเพณี เพียงเท่านั้นแต่วัฒนธรรมสากล วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สิ่งเหล่านี้คือถือว่าเป็น ประเพณีสากลกันทั้งนั้น เพราะหลักๆแล้วคือกิจกรรมที่คนในสังคม เห็นพ้องต้องกันในการปฏิบัติ ในการใช้ชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมสากลต้องมีส่วนเกื้อหนุน ให้วัฒนธรรมไทยเกิดความก้าวหน้าอีกด้วย

เช่นการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต หรือการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล วัฒนธรรมสากลต้องสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยได้ เมื่อมีวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา ก็จำเป็นที่จะต้อง
เลือกสรร วัฒนธรรมมาปรับใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้รอดพ้นจากการครอบงำของวัฒนธรรมสากล ที่มีอิทธิพล
มากในยุคปัจจุบัน เป็นต้น

ประเพณีโบราณ

สะสมนาฬิกา

อนิเมะน่าติดตาม

ฉากหนังต่อสู้

ดูการ์ตูนฟรี

ทริปเที่ยวอิตาลี