วัฒนธรรมตะวันตก

วัฒนธรรมตะวันตก ที่มีบทบาทเข้ามาในประเทศไทย กับความเป็นมาจากอดีตจนถึงในปัจจุบัน

วัฒนธรรมตะวันตก หรือที่รู้จักกันก็คือ การดำเนินชีวิตในรูปแบบ ของคนชาติตะวันตกนั่นเอง

วัฒนธรรมตะวันตก โดยรูปแบบที่ว่านั้นก็คือ อารยธรรมตะวันตกวัฒนธรรมตะวันตก การดำเนินชีวิตแบบตะวันตก ,วิชาความรู้แบบตะวันตก ,อาหารแบบตะวันตก ฯลฯ เป็นเรื่องราวที่กว้าง และครอบคลุมถึงมรดกทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรมตะวันออก หรือระบบรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเชื่อในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบความเชื่อทางการเมือง หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ และวิทยาการ ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก ชนชาติตะวันตก คำว่า “ตะวันตก” หมายถึงประเทศที่อยู่ อีกฝากฝั่งของประเทศเรา วัฒนธรรมทั่วโลก ที่เรียกว่าชนชาติตะวันออก เช่น 

 • สหรัฐอเมริกา
 • สหราชอาณาจักร
 • สาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ประเทศเยอรมนีตะวันตก
 • สาธารณรัฐอิตาลี
 • แคนาดา
 • ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
 • สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
 • ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
 • สาธารณรัฐโปรตุเกส
 • ราชอาณาจักรนอร์เวย์
 • ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
 • ราชอาณาจักรเบลเยียม

วัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ที่มีการรับมาที่นำมา ปรับปรุงปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างความทันสมัย ให้กับสังคมไทยได้อย่างมากมายหลากหลาย ซึ่งในอดีตการที่เข้ารับเรื่อง อิทธิพลแรกเริ่มของประเทศไทย จากต่างชาติเหมือนการรวม วัฒนธรรมตะวันออก และตะวันตกเข้าด้วยกัน

วัฒนธรรมตะวันตก

วัฒนธรรมตะวันตก เรื่องของเครื่องแต่งกาย ที่มีอิทธิพลเข้ามาในประเทศได้อย่างไร ?

เนื่องจากทางด้านของ ผู้ที่เป็นชนชั้นเจ้านาย ที่มีการปรับปรุงในเรื่องเหล่านี้ เพื่อต้องปรับตัวให้ทันสมัยขึ้น ในการติดต่อกับชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาสู่เมืองสยาม (ประเทศไทย) เนื่องจากไม่ให้เกิดการดูถูกดูแคลน ในเรื่องของการแต่งตัว ของผู้ที่รับราชการในสมัยนั้น นับว่าเป็นการรับเอาค่านิยม ที่เป็นรูปแบบตะวันตก เข้ามาปรับปรุงในช่วงแรกๆ เลยทีเดียว อีกทั้งยังแพร่หลายเข้ามาสู่ ในสังคมไทยอย่างรวดเร็ว

และกลายเป็นวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอม และนวมเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้น ในปัจจุบันกับวิถีชีวิต ของประชาชนคนไทยในปัจจุบัน ที่ได้อิทธิพลของชนชาติตะวันตก เข้ามาอย่างมากมายและสามารถ มองห็นได้เด่นชัด โดยในช่วงแรกที่มีการ นำเอาเสื้อผ้าและรูปแบบ ของวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ในเรื่องของเครื่องแต่งกาย ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาใช้ คือช่วงสมัยของในอดีต ในการเสด็จประพาสยุโรป

ที่ได้นำการต่งกายแบบตะวันตก ของเจ้านายให้มาเป็น ประเพณีนิยมที่เป็น “พระราชนิยม” กับผู้คนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ให้ผู้คนได้ยึดถือกันนั่นเอง และการตกแต่งบ้านเรือน ที่มีรูปแบบการก่อสร้าง และปรับปรุงพร้อมพัฒนา รูปแบบการตกแต่งโดยการนำสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการก่อสร้างอาคาร หรือลักษณะการตกแต่งภายใน ที่มีรูปแบบการจัดวาง และของตกแต่งในรูปแบบตะวันตก

ได้เข้ามาสู่สังคมไทย เริ่มจากภายในพระราชสำนัก และสังคมเจ้านาย ข้าราชการชนชั้นสูง ที่มีการเริ่มปรับวิถีชีวิต เพื่อให้เป็นไปตามแบบวัฒนธรรม ในรูปแบบของชาวตะวันตกมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เคยปลูก เป็นการก่อสร้างบ้านเรือน หรืออาคารแบบเรือนไทย ก็เริ่มมีการใช้รูปแบบ ของการก่อสร้างที่เป็นรูปแบบของ วัฒนาธรรมของสังคมเพื่อนบ้าน ก่อนจะเป็นรูปแบบ ของการใช้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา

ในการจัดวาง และก่อสร้างบ้านเรือนเกิดขึ้น โดยเครื่องเรือนที่มีรูปแบบ ที่เป็นแบบตะวันตก เช่น โต๊ะ ,ตู้ ,ภาพประดับ และของใช้ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการรับประทานอาหาร บนโต๊ะรับประทานอาหาร เช่น ช้อน ,ส้อม ,มีด ,ถ้วย และ ชามฯลฯ จนในที่สุดในสังคมไทย ได้เปลี่ยนรูปแบบ การรับประทานอาหาร ที่จากการรับประทานอาหารด้วยมือ ได้เปลี่ยนมาเป็น การรับประทานอาหารด้วยการใช้มีด ,ช้อน และส้อมแทน

ซึ่งรูปแบบวัฒนธรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ปัจจุบันได้กลมกลืนหล่อหลอม จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันไปแล้วนั่นเอง และกับการประกอบอาหาร ที่เริ่มมีวิธีการในการสร้างสรรค์ เมนูอาหารต่างๆ ที่เป็นในรูปแบบดั้งเดิม ได้เริ่มไม่สามารถมองเห็นได้ในทั่วไป เพราะรูปแบบการพัฒนาของชนชาติตะวันตก ที่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนไทย ได้เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมตะวันตกด้านการแต่งกาย

เรื่องของทางด้านการกีฬา ของตะวันตก ที่เข้ามาในประเทศไทย

สำหรับรูปแบบของเรื่องกีฬา แบบตะวันตกที่มีการเริ่มเข้ามา เริ่มตั้งแต่สมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นช่วงที่มีชาวตะวันตก หรือชนชาติยุโรป ได้ปะปนกับคนไทย จึงได้เกิดกีฬาของชนชาติตะวันตก ได้ซึมซับเข้ามาสู่สังคมไทย ในระยะแรกที่มีให้เห็นชัดคือ การขี่ม้า และ ยิงปืน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงของรัชกาลที่5 ที่มีให้เห็นได้ชัดเจนคือ กีฬาฟุตบอลรักบี้ ,กีฬาเทนนิส ,กีฬาแบดมินตัน

อีกทั้งยังมรกีฬาการแข่งม้า การแข่งจักรยาน การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันฟันดาบ ที่จะมีการจัดงานขึ้น เป็นกีฬาของชนสังคมชั้นเจ้านาย และข้าราชกาล หรือพ่อค้าวานิส ในพระราชสำนักก็ยังมีการเล่นกีฬาโครเกต์ (Croquet) ก่อนที่ต่อมาจะมีการ บรรจุกีฬาแบบตะวันตก 

เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน ของโรงเรียนที่เปิดขึ้น ก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขัน ระหว่างโรงเรียนต่างๆ และได้จัดให้มีการจัดตั้ง สถาบันที่เกี่ยวข้อง กับการกีฬาเกิดขึ้น เช่นสโมสรเมืองตรังราชกรีฑา ,สโมสรราชเสวก ซึ่งทางรัชกาลที่6 ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อข้าราชบริพารในพระองค์ 

ด้านการทหารที่ วัฒนธรรมตะวันตก เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยยังไงบ้าง ?

เรื่องราวในด้านการทหารนี้ กลายเป็นเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตก ที่เข้ามาในสังคมมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยอยุธยา ที่เริ่มมีการซื้อขายอาวุธ กับคนต่างชาติ หรือคือคนชาติตะวันตก มีการสร้างป้อมปราการ ที่เป็นรูปแบบการรบ กรป้องกันแบบคนชาติตะวันตก อีกทั้งยังมีการซื้อขายอาวุธ ดินปืนของชนชาติตะวันตก เพื่อเข้ามาใช้งานในประเทศอีกด้วย โดยเรื่องของรูปแบบการป้องกัน

ทางการทหารที่ใช้ในรูปแบบของชาติตะวันตกก็คือ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีรูปแบบการออกแบบ โดยช่างวิศวกรชาวฝรั่งเศส ที่เดินทางเข้ามาสู่ เมืองสยาม (ประเทศไทย) ตั้งแต่ในสมัยรัตนโกสินทร์ ได้มีการจ้างฝรั่งต่างชาติ ที่เป็นชาวอังกฤษ

ให้สามารถเข้ามารับราชการ เพื่อทำหน้าที่และให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านการทหาร เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียน ที่เป็นสถานที่สำหรับ เพื่อฝึกฝนประชาชนให้เป็น นักเรียนนายร้อยฝึกหัดทหาร ที่เป็นรูปแบบการฝึกสอนจากทางตะวันตก

วัฒนธรรมตะวันตก 

ด้านการศึกษา และด้านวิทยาการจาก วัฒนธรรมตะวันตก ที่พัฒนามาจนถึงตอนนี้

เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้น ในช่วงของสมัยรัชกาลที่3 โดยในช่วงแรกของการศึกษานั้น จะเป็นเหล่าชนชั้นขุนนาง หรือเหล่าราชวงค์ ที่เป็นคนในสำนักพระราชวังเท่านั้น อีกทั้งจะเป็นชนชั้น ในระดับขุนนางที่ทำงานใกล้ชิด โดยจะเป็นบุคคลที่สำคัญในเชื้อพระวงค์ พระบรมวงศานุวงค์เท่านั้น เช่น พระอนุชา และ ขุนนาง ที่จะสามารถได้รับ การเรียนการสอน วัฒนธรรมตะวันตก ภาษาอังกฤษ และการศึกษาวิทยาการตะวันตก

โดยในช่วงของสมัยรัชกาลที่4 ที่มีการจ้างครูชาวงต่างชาติตะวันตก เช่นครูคนอังกฤษ ครูคนฝรั่งเศษ เข้ามาสอนภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส และความรู้พื้นฐาน อีกทั้งความรู้ทั่วไป ที่เป็นความรู้แบบสังคมตะวันตก ให้เหล่าชนชั้นในพระราชสำนักนั่นเอง จนมาถึงในช่วงของ สมัยรัชการลที่5 ที่เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียน ที่เป็นรูปแบบใหม่ และเป็นแผนใหม่ กับการจัดตั้งกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษา)

ขึ้นมาจัดการการศึกษา และเริ่มเปิดแบบการเรียน ในรูปแบบใหม่ และมีการส่งพระราชโอรส และพระราชธิดา รวมทั้งมีการจัดส่ง นักเรียนไทย เพื่อให้เดินทางไปทางโลกตะวันตก หรือไปศึกษาที่ต่างประเทศ อีกทั้งส่งไปเรียนในเรื่องของ รูปแบบการศึกษาเฉพาะทาง เช่น ส่งไปเรียนการแพทย์ ส่งไปเรียกฎหมาย จนถึงในช่วงของ สมัยรัชกาลที่6 จึงได้มีพระราชบัญญัติ ในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ

ที่เรียกกันว่าโรงเรียน และมีการจัดตั้งและเปิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีนักเรียนประชาชนคนไทย ได้เข้ามาศึกษาหาควมรู้นั่นเอง สำหรับรูปแบบแนวคิด ทางด้านการศึกษาที่ถูกสังคม ของชนชาติตะวันตกกลืนกินเข้าไป เกี่ยวกับสิ่งพิพม์และวรรณกรรมต่างๆ ที่มีการนำเอารูปแบบ วิชาการและการพัฒฯาของ การบันเทิงเข้ามา ที่เห็นง่ายที่สุดก็คือ โทรทัศน์ เพลง และสื่อบันเทิงต่างๆ

ที่ได้แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยการซึมซับเข้ามาสู่สังคมไทย แล้วมีอิทธิพลอย่างมาก กับรูปแบบแนวคิดต่างๆ อีกทั้งสามาัญสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย โดยสามารถสะท้อนออกมาได้ จนกลายเป็นรูปแบบงานวรรณกรรม งานเขียนต่างๆ ของนักเขียนหลายคนที่โด่งดัง อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลง แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือการปกครองของประเทศไทยได้อีกด้วย

โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตย ที่มีการสะท้อนถึงสังคมนิยม ที่มีความเสมอภาคย์ ความทัดเทียมกันของสังคมมนุษย์ เรียกได้ว่าสามารถสะท้อนออกมาได้ ในรูปแบบของการเขียนต่างๆ ในรูปของวรรณกรรม ที่มีการลงตีพิมพ์ในภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หรือวรรณกรรมงานเขียนเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงรูปแบบนวนิยาย เพื่อความบันเทิงก็ตาม สำหรับรูปแบบ และแนวคิดเหล่านี้

ทำให้เกิดรูปแบบความคิด ในเรื่องของการปกครองในรูปแบบ ที่เรียกว่าการปกครองประชาธิปไตย และการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เข้ามาอย่างแพร่หลาย ก่อนจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง การปกครองทางการเมือง ของในช่วงสมัยของรัชกาลที่7 ซึ่งเป็นผลการะทบจากการได้รับ วัศนธรรมการศึกษาของทางตะวันตกมากนั่นเอง วัฒนธรรมตะวันตก ข้อดี ข้อเสีย

ในเรื่องของความรู้ด้านของ ดาราศาสตร์ที่สามารถคำนวณ เรื่องของการเกิดสุริยุปราคา ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูก และการเปิดให้ศึกษาและหาความรู้ ในเรื่องของทางการแพทย์สมัยใหม่ ที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงในสมัยรัชกาลที่3 และในสมัยรัชกาลที่5

ที่เริ่มมีการจัดตั้งโรงพยาบาล และโรงเรียนฝึกหัดแพทย์ และการสอนพยาบาล เพื่อให้ความรู้ทางการแพทย์แบบตะวันตก ที่เป็นในรูปแบบโรงเรียนการแพทย์และพยาบาลพื้นฐาน และกลายเป็นสาธารณสุขไทยในปัจจุบัน วัฒนธรรมตะวันตกด้านอาหาร

แนะนำของสะสม

การ์ตูนอนิเมะ

ตามรอยหนังดัง

มังงะญี่ปุ่นน่าสนใจ

เที่ยวเมืองนอก