วัฒนธรรมผสมผสาน

วัฒนธรรมผสมผสาน การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมต่างชาติ 

วัฒนธรรมผสมผสาน วัฒนธรรมไทยที่มีผลมาจากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างชาติ.

วัฒนธรรมผสมผสาน วัฒนธรรมไทยมีถิ่นกำเนิด รากฐานมาจาก คนในอดีตที่สืบสาน มาจากศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่. ซึ่งเป็นมรดกตก ทอดอันล้ำค่า ที่อยู่คู่กับคนไทย มาอย่างยาวนาน สะท้อนสังคม อันเป็นเอกลักษณ์ ที่ล้ำค่า ของวิถีชีวิตชาวไทย โดยแสดงให้เห็นถึง เอกลักษณ์ที่เป็น วัฒนธรรมของ ชาติที่โดดเด่น ซึ่งแตกต่างจากชนชาติอื่น หรือ ประเทศอื่นๆ โดยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของวัฒนธรรมชาติไทย

แสดงเอกลักษณ์ เฉพาะที่เด่นชัด บ่งบอกให้เห็น ถึงความเป็นไทย. ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย หรือศิลปะพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ที่มีมาอย่างช้านาน และสืบทอดทางประเพณี มาในรูปแบบของพิธีกรรม หรือ ศิลปะอื่นๆ ในรูปแบบแขนงต่างๆ เอกลักษณ์เฉพาะของ บุคลิกภาพ สำหรับ คนไทยส่วนใหญ่ รักชีวิตที่สงบสุข มีความอ้อนน้อมถ่อมตน และมีน้ำใจที่ดี ชอบช่วยเหลือ ผู้อื่นก่อนเสมอ

จนได้รับฉายา สมายเมืองยิ้ม จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั่วโลก มาจนถึงปัจจุบัน. ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลา ตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมไทย จะได้รับการผสมผสาน มาจากวัฒนธรรมต่างชาติ มาเป็นระยะ เวลายาวนาน แต่ก็น่ายกย่องที่เรา สามารถเลือกสรร เอาสิ่งที่ดีที่สุด ที่ได้จากการศึกษา วัฒนธรรมต่างชาติ มาปรับประยุกต์ ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมไทย จนก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจ

ในการที่คนไทยส่วนใหญ่ เป็นคนรักชาติ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุขอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงมีศาสนาที่โดดเด่น และศิลปะกรรม ภาษา อาหาร การแต่งกาย และอื่นๆ อีกมากมาย. 

เอกลักษณ์เฉพาะตัว วัฒนธรรมผสมผสาน ของ วัฒนธรรมไทย ที่มีปัจจัยส่งมาเป็นวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นของคนไทย ซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักไปทั่วทุกมุมโลก.

วัฒนธรรมผสมผสาน

1.คนไทยส่วนใหญ่ใช้ชีวิตสอดคล้อง กับขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยที่ มีมาแต่ช้านาน. จึงทำให้มีรูปแบบ การสืบทอดทางประเพณี การใช้ชีวิต ที่มีอยู่ ในรูปแบบเดิมๆ

2.ศาสนาพุทธ ถือเป็นหนึ่ง ในศาสนาที่ คนไทยส่วนใหญ่ นับถือกันมากที่สุด. เพราะด้วยคนไทยส่วนใหญ่ มีการสืบทอดการใช้ชีวิต ในรูปแบบ ความประพฤติเดิม ซึ่งส่งผล ทำให้ศาสนาที่ มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศไทย นั่นก็คือ ศาสนาพุทธ มีอิทธิพลต่อคนในประเทศไทย เป็นอย่างมาก.

3.การเห็นถึงคุณประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่. วัฒนธรรมสืบทอดสอดคล้อง กับประเพณี ที่มีอยู่แบบดั้งเดิม ส่งผลให้คน ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มองเห็นตามกัน ในคุณภาพ ของประโยชน์ โดยส่วนรวม ที่ต้องจะช่วยเหลือ ให้ความเป็นอยู่ ของประชาชน ที่มีวัฒนธรรมประเพณี สืบทอดปฏิบัติ ตามกันรุ่นต่อรุ่น รักษาสิทธิ์ในคุณประโยชน์ ของคนไทยโดยรวม เป็นอย่างมากที่สุด จึงทำให้คนไทยส่วนใหญ่ รักษาสิทธิ์ ในประโยชน์ ที่ ทุกคน ต้องได้รับเป็น ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย.

4.การเห็นถึงผลประโยชน์ในกลุ่มส่วนรวม. ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ พยายามรักษา ผลประโยชน์ ของวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ ในรูปแบบเดิม และคัดค้าน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจส่งผล ให้เกิดการ ทำลาย วัฒนธรรมที่ มุมมองของคนไทยส่วนใหญ่มองว่า เห็นดีอยู่แล้ว . 

*คนไทยส่วนใหญ่ มีแนวคิด ที่อยากจะ สนับสนุนส่งเสริม ให้การใช้ชีวิต การเป็นอยู่ ของการเปลี่ยนแปลง โดยมองเห็นถึง กลุ่มคนส่วนใหญ่ ในทางเดียวว่า ต้องส่งผล ทำให้วัฒนธรรม ที่เป็นอยู่ ของตนเอง นั้นสามารถ ทำได้ดีขึ้น เท่านั้น. 

วัฒนธรรมผสมผสาน

5.มีตัวแทนทางวัฒนธรรมในระดับสากล. ผลักดันการสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยตัวแทนของ วัฒนธรรมไทย ผ่านการสืบทอด โดยตัวแทนการดูแล ผ่านทางวัฒนธรรมไทย ระดับสากลโลก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ที่ทำให้ทั่วโลก ได้รู้จักกับประเพณี ที่ดีงามของคนไทย ที่มีอยู่มาแต่ช้านาน.

6.ผลักดันการพัฒนา สภาพทางเศรษฐกิจ ให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น. คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การสืบทอดวัฒนธรรม จากต่างประเทศ นำมาใช้ใน ประเทศไทย. หากเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศไทยสามารถ เจริญรุ่งเรืองได้ คนไทยส่วนใหญ่ มักจะมองเห็น ถึงการสนับสนุน ที่ดีงาม และถ้าหาก เศรษฐกิจรุ่งเรือง ไม่ขาดแคลน คนไทยส่วนใหญ่ จะเริ่มปรับ การใช้ชีวิต ให้มีจิตใจ ที่สงบสุขมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่สังคม การใช้ชีวิต แบบอดรวย แต่เป็นสังคมที่รักความสงบสุข กระเทียมปรับตัวให้อยู่ ตกการใช้ชีวิตที่ ต้องการดำรงอยู่ ต่อไปให้อนาคต นำไปสู่การเดิน ไปในทิศทาง การใช้ชีวิตดำรงอยู่ ที่ดีมากยิ่งขึ้น ก็ให้เกิดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมสืบทอดประเพณีไทย ที่เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมใหม่ ๆเกิดขึ้นมา ซึ่งเป็น วัฒนธรรมประเพณีที่ดีเป็นเอกลักษณ์.

วัฒนธรรมผสมผสาน ของสังคมไทยที่ได้รับอิทธิพล มาจากวัฒนธรรมต่างชาติ.

วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่สืบทอด การปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่มั่นคง เพราะสามารถ เปลี่ยนแปลงในทุกสังคม ของกลุ่มคนนั้นๆ และด้วยปัจจุบัน การพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยี ในความก้าวหน้า และรวมไปถึง การขนส่งทางคมนาคม ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย มีการพัฒนา การสืบทอดวัฒนธรรม ในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นและได้แพร่หลาย การกระจายการปฏิบัติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ที่ทำได้ อย่างแพร่หลายรวดเร็วมากยิ่งขึ้น. ซึ่งการพัฒนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ในปัจจุบัน มีการกระจายวัฒนธรรม ที่เรียกได้ว่า การเผยแพร่หรือการกระจายทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion)

การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในยุโรป หลังการปฏิวัติเข้าสู่อาณานิคมในทวีปเอเชีย.

สังคมไทย ถือเป็นหนึ่งในอาณานิคมที่ตกเป็นเป้าหมายสำหรับ การแข่งขันของชนต่างชาติ ที่แข่งขันกันแสวงหา พื้นที่อุตสาหกรรมอาณานิคม ในการทำเป้าหมาย บนพื้นที่ในทวีปเอเชีย. โดยกลุ่มชาวยุโรปส่วนใหญ่ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส ทำให้สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางการ ปฏิบัติการใช้ชีวิต ที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรม มาจากต่างชาติ. โดยส่วนใหญ่วัฒนธรรมไทย ได้รับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตก เป็นส่วนใหญ่ซึ่งยังคงได้รับ มาอย่างต่อเนื่องจน ถึงปัจจุบัน.

วัฒนธรรมผสมผสาน

ยกตัวอย่างเช่น 

1.ความเจริญทางความก้าวหน้าในด้านการคมนาคม การขนส่งที่มีอยู่ในประเทศไทย มีการเดินทางที่สะดวกสบายกันอย่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งวัฒนธรรมดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ กับอิทธิพลการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศไทย โดยแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น. 

2.อิทธิพลการเปลี่ยนแปลงสื่อมวลชนในประเทศไทย พัฒนาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น. จากอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติ ของวัฒนธรรมตะวันตก มีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อมวลชนที่ ดีมากยิ่งขึ้น เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หนังสือ และสื่อตีพิมพ์ต่างๆ ในแบบออนไลน์ และออฟไลน์.

3.การรับวัฒนธรรมการเผยแพร่ทางปฏิบัติโดยตรง จากการที่ต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนส่งนักเรียนตัวแทนมาศึกษาวัฒนธรรมทางศาสนาของคนไทย หรือ จากการออกไปศึกษาเล่าเรียน ของลูกหลานคนไทยที่ ได้ไปศึกษาในต่างประเทศ จะได้รับวัฒนธรรมนั้นมาโดยตรง และนำกลับมาเผยแพร่ ให้กับการศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติ ในหมู่คนที่รู้จัก จึงก่อให้เกิดการ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ที่ได้รับอิทธิพลมาจาก วัฒนธรรมต่างชาติโดยตรง

วัฒนธรรมที่โดดเด่น

เก็บของสะสมเก่า

การ์ตูนดีๆ

เที่ยวจริงตามหนังดัง

การ์ตูนยอดฮิต

ที่เที่ยวสเปน